Obchodní podmínky, služby a cena

Zakázka (zajištění Svatby svatební agenturou) je definována v kupní smlouvě, která může být nahrazená vzájemně potvrzenou objednávkou - respektive nabídkou, kterou vypracovala agentura.
Předmětem potvrzené objednávky je prodej produkčních služeb dle vypracovaného scénáře a rozpočtu. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu produkční službu se všemi náležitostmi v předem domluvené kvalitě, rozsahu a v daném čase. Kupující se zavazuje produkční službu zaplatit dle platebních podmínek.

Objednávka

 • objednávku vystavuje a posílá kupující na e-mail: inspirace@krumlov.cz
 • současně musí být objednávka specifikovaná i telefonicky
  (telefon: +420 602 681 050)  kontakt zde.
 • objednávka obsahuje veškeré údaje nutné v obchodním styku

Scénář a časový harmonogram

Na základě (popřípadě dle vyplněného dotazníku) objednávky vypracuje prodávající scénář a časový harmonogram kupujícímu. Scénář akce detailně definuje charakter produkční služby. Vypracování kompletní nabídky je součástí ceny Balíčku . Součástí ceny balíčku je i komunikace a osobní schůzky.

Rozpočet

Rozpočet je součástí scénáře buď rozepsaný opravdovými náklady a provizí prodávajícího za organizaci a produkci, nebo paušální cenou za produkt. Rozpočet je ceníkem produkční služby s vyčísleným DPH. Rozpočet zobrazuje veškeré náklady zakázky, akce, včetně nákladů Agentury (komunikace, vypracování nabídky, osobní schůzky). Tyto náklady Agentury jsou v rozpočtu součástí ceny Balíčku, nebo v případě, že balíček není uveden (zahraniční svatby s vetším důrazem na vyřízení dokumetů), jsou jednotlivé služby v balíčku vyčísleny zvlášť a odměna za provedené lužby je uvedena na konci rozpočtu ve výši 15-25% z rozpočtu (marže za produkční službu).

Nabídka

Nabídka je písemné a obrazové vyjádření zakázky - akce - vypracované pro klienta. Obsahuje zadání, časový harmonogram, rozpočet, scénář, komentáře a doporučení, platební podmínky.

Ceník produkční akce

Každý produkt, který si klient kupuje jako produkční akci je jiný - produkční akce prodávajícího nemají standardní ceníky, kromě základního balíčku - Svatební balíček Krumlovská inspirace a ceníku služeb v místě obvyklých.

 • ceník se vytváří na základě - objednávky, osobním setkáním a další dohodou v průběhu komunikace, kdy vychází z cen subdodavatelů
  a provize prodávajícího
 • ceníky a jejich vytváření je otevřené, kupující může ovlivňovat kvalitu produktu, výběr dodavatelů
 • jednou z cen jsou ni náklady Svatební agentury, tyto náklady jsou cenovou součástí Balíčku

Co jsou náklady:

 • ceny subdodavatelů uvedené v rozpočtu akce
 • cena vedoucího projektu a jeho asistentů nutných při realizaci akce (koordinátor) 350 Kč/1 hodina akce
 • vypracování Nabídky, komunikace a osobní schůzky (toto jako součást ceny balíčku)
 • Provize - odměna - marže, v případě, že není balíček uveden

Provize - odměna za provedenou práci, službu

Provize  - odměna agentuře za vykonanou práci - je kalkulována jako předem určené a avizované procento z celkových nákladů na akci z rozpočtu - z kalkulace a to bez DPH. K vypočtené provizi se připočítává DPH 21%

Výše provize, je vždy stanovena individuálně dle klienta a lze ji korigovat podle charakteru zadání akce. Pohybuje se od 0% (zajištění obřadu, malá akce) do 25% (složité a náročné produkční akce v jazykových mutacích)

Co je zahrnuto v provizi:

 • kompletní zajištění produkční akce, dodržení časového a kvalitativního (obsahového) schváleného harmonogramu - scénáře
 • kompletní poradenský a zprostředkovatelský servis se subdodavateli
 • kompletní finanční zajištění a platby všem zainteresovaným subjektům a subdodavatelům - finanční zprostředkování
 • asistence při neočekávané události, logistika, poradenství
 • zisk  - marže Agentury

 

FEE Krumlovské inspirace

V případě produkce speciálních služeb za obzvlášť složité a těžké výkony (např. poradenství v logistice akcí, kde jsou nutné informace pro pořádání produkčních akcí v památkových zónách, zónách UNESCO, památkových objektech, historických interiérech a exteriérech, dále pronájmy velmi exklusivních prostor, jednání se státní správou, zajištění dokladů ke svatebním obřadům atd.) si prodávající účtuje nadstandardní (běžně neúčtovanou) avšak vždy smluvní přirážku.

Platební podmínky a storno poplatky

 • do začátku produkční akce, nejpozději však do 30 dnů před akcí musí být splacena záloha ve výši 75% z rozpočtu
 • v případě garance Svatebního obřadu v termínech, které lze požadovat mezi atraktivní termíny roku, popřípadě při složitých jednáních pro zajištění specifického nájmu v čase a v místě k uskutečnění Svatebního obřadu, bude záloha splacena dle dalších dohodnutých podmínek
 • v případě zajištění ubytování z rozpočtu bude požadována výše záloh, aby byly splněny podmínky jednotlivých ubytovatelů
 • v případě Svatebních obřadů a dalších služeb se svatbami souvisejících bude doplatek požadován nejpozději den před proběhnutím akce na základě předloženého písemného vyúčtování a vystavení patřičného účetního dokladu
 • v případě storna produkční akce po splácení jakékoliv zálohy, bude tato záloha vrácena do 14 ti dnů v hodnotě po odečtení všech prokazatelně vynaložených nákladů


Svatba v Českém Krumlově, Zámecká terasa Růžová zahrada